Category

چارچوب

مقطع چهار چوب برای درب های داخلی و اتاق

چهارچوب
چهار چوب درب اتاق با روکوب و پشت کوب کشویی چهار چوب ها می توانند از چوب و یا MDF ساخته شوند .
ادامه مطلب