درب روکش چوب – کد ۱۲۸

درب اتاق روکش چوب

درب و چهارچوب اتاقی

روکش چوب بلوط

زوار برجسته