درب تک قاب – کد ۱۴۰

درب داخلی

درب تک قاب شیاری

رنگ والرسا اسپانیا