مقطع چهار چوب برای درب های داخلی و اتاق

چهار چوب درب اتاق با روکوب و پشت کوب کشویی

چهار چوب ها می توانند از چوب و یا MDF ساخته شوند .