درب های تمام چوب دود بند (پاساژگلسان)

درب تمام چوب دود بند ضد حریق پاساژ گلستان تهران در خیابان مهستان

درب ها ار جنس چوب روسی خشک کن رفته می باشد .

درب تمام  چوب دود بند درب تمام چوب ضد حریق