درب های ریلی به فضای کمی نصبت به درب های لولایی برای باز و بسته شدن نیاز دارند و برای اماکنی که محدودیت فضا دارند و امکان نصب درب لولایی را ندارند ، گزینه بسیار مناسبی هستند .

 

 

تمامی لنگه درب های اتاق قابل نصب به صورت ریلی هستند که می توانید لنگه درب های اتاقی را در صفحه درب و چهارچوب اتاقی ببینید .

 

 

نمونه هایی از این ریل ها را در زیر صفحه ببینید