درب و چهارچوب – کد ۱۲۷

درب تک قاب

درب تک قاب برجسته