روکش pvc چیست ؟

نوامبر 18, 2015
روکش pvc

در اين دربها طرح مورد نظر بوسيله CNC روي MDF یا hdfاجرا مي شود و سپس روکش هاي PVC با ضخامتهاي ۰٫۲ يا ۰٫۴ روي آن وکيوم مي شود به طوري  که کاملا در تمام شيارها PVC حرکت کرده و پس از روکش کردن MDF طرح   CNC به طور کامل قابل مشاهده است.لازم به ذکر است در برخي از مدلها طرح به صورت برجسته,ترکيب با شيارهاي CNC اجرا مي شود بدين صورتکه برجستگي ها جداگانه طراحي و ساخته شده و سپس اين قطعات روي درب چسبانده مي شوند و درنهايت همانند قبل روکش PVC وکيوم مي شود.